POMOCNÉ OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV ku knihe YOUCAT - Príprava na birmovku

1. Kto je Boh? Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme. /Gn 1, 1/

2. Koľko bohov existuje? Boh je len jeden. /Mk 12, 29/

3. Koľko osôb je v jednom Bohu? V jednom Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syna, Duch Svätý − jedným menom ich voláme Najsvätejšia Trojica. /2Kor 13, 13/

4. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný? Áno, lebo sa nám zjavuje z krás prírody, v láske dobrých ľudí a najviac vo Svätom písme a cez pôsobenie v našich životoch a vo svete. /Ex 3, 8/, KKC341/

5. Má Boh telo ako my? Boh nemá telo, On je čistý duch a je všadeprítomný. /2Kor 2, 17/

6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné? Boh vie všetko, vie čo bolo, je a bude. Pozná naše myšlienky a túžby. Bohu nič nie je nemožné. /Lk 2, 37/

7. Miluje Boh všetkých ľudí? Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretože sám je Láska. /1Jn 4, 8/

8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším? Pretože Boh je môj otec, miluje ma takého aký som, aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať aj keď zhreším. /Dt 4, 31/

9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku? Od Boha ma oddeľuje hriech a neplnenie Božej vôle. /Gen3/

10. Musím vždy cítiť, že ma Boh miluje? Nemusím vždy cítiť, ale musím veriť, že Boh je Láska a vždy mi chce len to najlepšie. /Ž34, 11/


Hriech

11. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo Boží poriadok vo svete? Boh stvoril všetko tvorstvo dokonalé a krásne /1Tim 4, 4/. Avšak dokonalosť a harmóniu stvorení narušilo pôsobenie padlých anjelov a hriech ľudí. /KKC 391, KKC 413/

12. Čo je hriech? Hriech je neposlušnosť voči Bohu, /Rim 5, 19/ urážka Boha a odmietnutie Jeho lásky. /1Jn 3, 8/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je život, je teda vstup do smrti. /KKC 414/

13. V čom spočíva hriech prvých rodičov? Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. /Gn 3, 1-13, KKC 397, 398/

14. Ako voláme hriech Adama a Evy? Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom. /Rim 5, 19/

15. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech? Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC 404/

16. Aké sú dôsledky prvotného hriechu? Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech. /Gn 3, KKC 405

17. Akým spôsobom sa pácha hriech? Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. /Mt 15, 18/

18. Aký je to ťažký hriech? Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. /KKC 1854-1861/

19. Aké je východisko z ťažkého hriechu? Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí.

20. Aký je to ľahký hriech? Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.

21. Aké je východisko z ľahkého hriechu? Boh ma očistí do ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutuje svoje previnenie a to kedykoľvek počas dňa.

22. Ktoré sú hlavné hriechy? Pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev, lenivosť. /Mk 7, 20; Gal 5, 19-21/

23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech? Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak je zachránený.

24. Existuje neodpustiteľný hriech? Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame /Mt 9, 12/

25. Čo je pokánie? Pokánie je to zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. /KKC 1423, 1431/